ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 352 8 360 352 8 360
พืชศาสตร์ 35 4 39 35 4 39
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 8 8 8
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 6 6 6
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 9 9 9
วท.ม.พืชศาสตร์ 9 4 13 9 4 13
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 176 176 176 176
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 15 15 15 15
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 161 161 161 161
สัตวศาสตร์และประมง 24 24 24 24
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 6 6
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 8 8 8
วท.บ.ประมง 9 9 9 9
อุตสาหกรรมเกษตร 117 4 121 117 4 121
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 107 107 107 107
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 1 1
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 9 4 13 9 4 13
รวมทั้งหมด 352 8 360 352 8 360