ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 39 39 39 39
วิทยาศาสตร์ 39 39 39 39
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 6 6 6 6
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 33 33 33 33
รวมทั้งหมด 39 39 39 39