ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 553 36 589 1,628 40 1,668 2,181 76 2,257
วิศวกรรมเครื่องกล 151 151 361 361 512 512
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 76 76 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 128 128 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 233 233 233 233
วิศวกรรมไฟฟ้า 176 176 694 694 870 870
ปวส.ไฟฟ้า 72 72 72 72
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 60 60 60 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 44 44 44 44
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 115 115 115 115
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 167 167 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 259 259 259 259
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 153 153 153 153
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 78 36 114 290 4 294 368 40 408
ปวส.ช่างก่อสร้าง 78 36 114 78 36 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 290 4 294 290 4 294
วิศวกรรมอุตสาหการ 148 148 283 36 319 431 36 467
ปวส.ช่างกลโรงงาน 72 72 72 72
ปวส.ช่างโลหะ 76 76 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 21 10 31 21 10 31
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 262 26 288 262 26 288
รวมทั้งหมด 553 36 589 1,628 40 1,668 2,181 76 2,257