ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 553 36 589 1,628 40 1,668 2,181 76 2,257
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 264 10 274 264 10 274
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 128 128 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 115 115 115 115
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 21 10 31 21 10 31
วิศวกรรมเครื่องกล 151 151 233 233 384 384
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 76 76 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 233 233 233 233
วิศวกรรมไฟฟ้า 176 176 579 579 755 755
ปวส.ไฟฟ้า 72 72 72 72
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 60 60 60 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 44 44 44 44
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 259 259 259 259
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 167 167 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 153 153 153 153
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 78 36 114 290 4 294 368 40 408
ปวส.ช่างก่อสร้าง 78 36 114 78 36 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 290 4 294 290 4 294
วิศวกรรมอุตสาหการ 148 148 262 26 288 410 26 436
ปวส.ช่างกลโรงงาน 72 72 72 72
ปวส.ช่างโลหะ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 262 26 288 262 26 288
รวมทั้งหมด 553 36 589 1,628 40 1,668 2,181 76 2,257