ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 35 35 501 501 9 9 545 545
พืชศาสตร์ 14 14 111 111 125 125
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 6 6 6
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 8 8
วท.บ.พืชศาสตร์ 111 111 111 111
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 18 18 121 121 139 139
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 18 18 18 18
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 121 121 121 121
วิทยาศาสตร์ 132 132 132 132
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 4 4 4 4
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 42 42 42 42
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 21 21 21 21
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 65 65 65 65
สัตวศาสตร์และประมง 3 3 100 100 5 5 108 108
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 3 3 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 76 76 76 76
วท.บ.ประมง 24 24 24 24
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5 5 5 5
อุตสาหกรรมเกษตร 37 37 4 4 41 41
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 37 37 37 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 4 4
รวมทั้งหมด 35 35 501 501 9 9 545 545