ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 192 192 752 752 8 7 15 952 7 959
พืชศาสตร์ 51 51 184 184 235 235
ปวส.พืชศาสตร์ 32 32 32 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 19 19 184 184 203 203
วิทยาศาสตร์ 85 85 85 85
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 85 85 85 85
สัตวศาสตร์และประมง 56 56 314 314 370 370
ปวส.ประมง 23 23 23 23
ปวส.สัตวศาสตร์ 33 33 33 33
วท.บ.ประมง 87 87 87 87
วท.บ.สัตวศาสตร์ 227 227 227 227
อุตสาหกรรมเกษตร 85 85 169 169 8 7 15 262 7 269
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 8 8 8 8
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 77 77 77 77
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 85 85 85 85
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 84 84 84 84
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 8 7 15 8 7 15
รวมทั้งหมด 192 192 752 752 8 7 15 952 7 959