ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 72 72 981 148 1,129 1,053 148 1,201
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 122 122 122 122
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 32 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 90 90 90 90
วิศวกรรมไฟฟ้า 52 52 358 101 459 410 101 511
ปวส.ไฟฟ้า 52 52 52 52
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 247 101 348 247 101 348
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 39 39 39 39
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 59 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 20 20 254 37 291 274 37 311
ปวส.ช่างโยธา 20 20 20 20
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 254 37 291 254 37 291
วิศวกรรมอุตสาหการ 247 10 257 247 10 257
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 182 10 192 182 10 192
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 65 65 65 65
รวมทั้งหมด 72 72 981 148 1,129 1,053 148 1,201