ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 514 30 544 1,470 34 1,504 1,984 64 2,048
วิศวกรรมเครื่องกล 146 146 312 312 458 458
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 75 75 75 75
ปวส.ช่างยนต์ 71 71 71 71
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 91 91 91 91
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 221 221 221 221
วิศวกรรมไฟฟ้า 167 167 629 629 796 796
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 57 57 57 57
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 41 41 41 41
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 87 87 87 87
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 148 148 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 246 246 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 148 148 148 148
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 68 30 98 277 3 280 345 33 378
ปวส.ช่างก่อสร้าง 68 30 98 68 30 98
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 277 3 280 277 3 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 133 133 252 31 283 385 31 416
ปวส.ช่างกลโรงงาน 69 69 69 69
ปวส.ช่างโลหะ 64 64 64 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 20 10 30 20 10 30
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 232 21 253 232 21 253
รวมทั้งหมด 514 30 544 1,470 34 1,504 1,984 64 2,048