ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 128 128 1,135 40 17 1,192 1,263 40 17 1,320
บริหารธุรกิจ 93 93 529 40 17 586 622 40 17 679
ปวส.การจัดการ 36 36 36 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 57 57 57 57
บธ.บ.การจัดการ 189 26 7 222 189 26 7 222
บธ.บ.การตลาด 130 130 130 130
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 210 14 10 234 210 14 10 234
บัญชี 35 35 383 383 418 418
ปวส.การบัญชี 35 35 35 35
บช.บ.การบัญชี 383 383 383 383
ศิลปศาสตร์ 223 223 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 89 89 89 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 134 134 134 134
รวมทั้งหมด 128 128 1,135 40 17 1,192 1,263 40 17 1,320