ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 152 9 161 152 9 161
วิทยาศาสตร์ 76 9 85 76 9 85
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 73 8 81 73 8 81
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 1 4 3 1 4
อุตสาหกรรมเกษตร 76 76 76 76
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 152 9 161 152 9 161