ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 36 36 389 389 7 7 432 432
พืชศาสตร์ 14 14 130 130 144 144
ปวส.พืชศาสตร์ 9 9 9 9
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 5 5
วท.บ.พืชศาสตร์ 130 130 130 130
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 17 17 66 66 83 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 17 17 17 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 66 66 66 66
วิทยาศาสตร์ 76 76 76 76
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 59 59 59 59
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 14 14 14
สัตวศาสตร์และประมง 5 5 80 80 2 2 87 87
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 5 5 5
วท.บ.ประมง 17 17 17 17
วท.บ.สัตวศาสตร์ 63 63 63 63
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2 2 2 2
อุตสาหกรรมเกษตร 37 37 5 5 42 42
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 37 37 37 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 5 5 5 5
รวมทั้งหมด 36 36 389 389 7 7 432 432