ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 585 9 594 1,537 27 1,564 2,122 36 2,158
วิศวกรรมเครื่องกล 170 170 322 322 492 492
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 86 86 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 84 84 84 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 105 105 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 217 217 217 217
วิศวกรรมไฟฟ้า 186 186 640 640 826 826
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 60 60 60 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 50 50 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 127 127 127 127
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 169 169 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 244 244 244 244
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 100 100 100 100
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 87 9 96 302 3 305 389 12 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 87 9 96 87 9 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 302 3 305 302 3 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 142 142 273 24 297 415 24 439
ปวส.ช่างกลโรงงาน 79 79 79 79
ปวส.ช่างโลหะ 63 63 63 63
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 42 9 51 42 9 51
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 231 15 246 231 15 246
รวมทั้งหมด 585 9 594 1,537 27 1,564 2,122 36 2,158