ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 95 95 2,791 1,512 248 4,551 23 23 2,886 1,512 271 4,669
บริหารธุรกิจ 44 44 1,772 1,003 177 2,952 23 23 1,816 1,003 200 3,019
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 42 42 42 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 237 237 237 237
บธ.บ.การจัดการ 478 301 31 810 478 301 31 810
บธ.บ.การตลาด 399 336 111 846 399 336 111 846
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 265 183 448 265 183 448
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 393 183 35 611 393 183 35 611
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 23 23 23 23
บัญชี 51 51 605 329 37 971 656 329 37 1,022
ปวส.การบัญชี 51 51 51 51
บช.บ.การบัญชี 605 329 37 971 605 329 37 971
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 399 180 34 613 399 180 34 613
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 280 123 403 280 123 403
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 119 57 34 210 119 57 34 210
รวมทั้งหมด 95 95 2,791 1,512 248 4,551 23 23 2,886 1,512 271 4,669