ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 259 259 65 65 324 324
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 259 259 259 259
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 57 57 57 57
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 151 151 151 151
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 51 51 51 51
สหวิทยาการ 65 65 65 65
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 59 59 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 259 259 65 65 324 324