ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 711 7 718 1,834 26 32 1,892 2,545 33 32 2,610
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 340 9 349 340 9 349
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 151 151 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 9 65 56 9 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 133 133 133 133
วิศวกรรมเครื่องกล 177 177 274 274 451 451
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 91 91 91 91
ปวส.ช่างยนต์ 86 86 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 274 274 274 274
วิศวกรรมไฟฟ้า 252 252 602 32 634 854 32 886
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 79 79 79 79
ปวส.ไฟฟ้า 108 108 108 108
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 283 32 315 283 32 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 195 195 195 195
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 124 124 124 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 136 7 143 349 2 351 485 9 494
ปวส.ช่างก่อสร้าง 136 7 143 136 7 143
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 349 2 351 349 2 351
วิศวกรรมอุตสาหการ 146 146 269 15 284 415 15 430
ปวส.ช่างโลหะ 67 67 67 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 79 79 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 269 15 284 269 15 284
รวมทั้งหมด 711 7 718 1,834 26 32 1,892 2,545 33 32 2,610