ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 157 1 158 157 1 158
วิทยาศาสตร์ 75 1 76 75 1 76
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 75 1 76 75 1 76
อุตสาหกรรมเกษตร 82 82 82 82
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 59 59 59 59
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 23 23 23 23
รวมทั้งหมด 157 1 158 157 1 158