ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 279 125 404 2,774 585 25 3,384 10 18 9 37 3,063 603 159 3,825
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 497 497 497 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 149 149 149 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 169 169 169 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 120 120 120 120
วิศวกรรมเครื่องกล 76 76 546 150 696 6 6 1 13 628 156 1 785
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 116 116 116 116
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 299 119 418 299 119 418
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 19 31 50 19 31 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 112 112 112 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 1 13 6 6 1 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 143 64 207 733 257 25 1,015 4 12 8 24 880 269 97 1,246
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 74 64 138 74 64 138
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 310 85 25 420 310 85 25 420
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 280 108 388 280 108 388
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 28 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 109 36 145 109 36 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 12 8 24 4 12 8 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 381 89 470 381 89 470
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 260 89 349 260 89 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 60 61 121 617 89 706 677 89 61 827
ปวส.ช่างโลหะ 22 22 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 61 61 61 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 38 38 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 387 46 433 387 46 433
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 230 42 272 230 42 272
รวมทั้งหมด 279 125 404 2,774 585 25 3,384 10 18 9 37 3,063 603 159 3,825