ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 279 125 404 2,774 585 25 3,384 10 18 9 37 3,063 603 159 3,825
วิศวกรรมเครื่องกล 76 76 546 150 696 6 6 1 13 628 156 1 785
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 116 116 116 116
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 112 112 112 112
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 19 31 50 19 31 50
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 299 119 418 299 119 418
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 1 13 6 6 1 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 143 64 207 961 257 25 1,243 4 12 8 24 1,108 269 97 1,474
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 74 64 138 74 64 138
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 169 169 169 169
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 28 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 280 108 388 280 108 388
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 310 85 25 420 310 85 25 420
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 109 36 145 109 36 145
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 12 8 24 4 12 8 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 530 89 619 530 89 619
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 149 149 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 260 89 349 260 89 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 60 61 121 737 89 826 797 89 61 947
ปวส.ช่างกลโรงงาน 38 38 38 38
ปวส.ช่างโลหะ 22 22 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 61 61 61 61
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 120 120 120 120
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 230 42 272 230 42 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 387 46 433 387 46 433
รวมทั้งหมด 279 125 404 2,774 585 25 3,384 10 18 9 37 3,063 603 159 3,825