ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 129 129 520 520 1 1 649 1 650
พืชศาสตร์ 29 29 106 106 135 135
ปวส.พืชศาสตร์ 29 29 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 106 106 106 106
เรียนรวม 73 73 73 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 73 73 73 73
วิทยาศาสตร์ 45 45 45 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 45 45 45 45
สัตวศาสตร์และประมง 62 62 161 161 223 223
ปวส.ประมง 23 23 23 23
ปวส.สัตวศาสตร์ 39 39 39 39
วท.บ.ประมง 37 37 37 37
วท.บ.สัตวศาสตร์ 124 124 124 124
อุตสาหกรรมเกษตร 38 38 135 135 1 1 173 1 174
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 34 34 34 34
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 79 79 79 79
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56 56 56 56
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 129 129 520 520 1 1 649 1 650