ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 890 75 22 987 890 75 22 987
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 79 79 79 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 50 50 50 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 29 29 29 29
วิศวกรรมไฟฟ้า 379 36 22 437 379 36 22 437
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 241 36 22 299 241 36 22 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 70 70 70 70
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 68 68 68
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 232 32 264 232 32 264
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 232 32 264 232 32 264
วิศวกรรมอุตสาหการ 200 7 207 200 7 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 43 43 43 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 157 7 164 157 7 164
รวมทั้งหมด 890 75 22 987 890 75 22 987