ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 626 2 628 1,628 21 43 1,692 2,254 23 43 2,320
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 322 9 17 348 322 9 17 348
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 115 115 115 115
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 151 151 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 9 17 82 56 9 17 82
วิศวกรรมเครื่องกล 161 161 236 236 397 397
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 78 78 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 236 236 236 236
วิศวกรรมไฟฟ้า 207 207 533 26 559 740 26 766
ปวส.ไฟฟ้า 97 97 97 97
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 55 55 55 55
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 55 55 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 258 26 284 258 26 284
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 167 167 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 108 108 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 126 2 128 306 306 432 2 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 126 2 128 126 2 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 306 306 306 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 132 132 231 12 243 363 12 375
ปวส.ช่างกลโรงงาน 73 73 73 73
ปวส.ช่างโลหะ 59 59 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 231 12 243 231 12 243
รวมทั้งหมด 626 2 628 1,628 21 43 1,692 2,254 23 43 2,320