ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 128 128 501 501 1 1 629 1 630
พืชศาสตร์ 29 29 97 97 126 126
ปวส.พืชศาสตร์ 29 29 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 97 97 97 97
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 73 73 73 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 73 73 73 73
วิทยาศาสตร์ 45 45 45 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 45 45 45 45
สัตวศาสตร์และประมง 61 61 159 159 220 220
ปวส.ประมง 23 23 23 23
ปวส.สัตวศาสตร์ 38 38 38 38
วท.บ.ประมง 37 37 37 37
วท.บ.สัตวศาสตร์ 122 122 122 122
อุตสาหกรรมเกษตร 38 38 127 127 1 1 165 1 166
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 34 34 34 34
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 76 76 76 76
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 51 51 51 51
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 128 128 501 501 1 1 629 1 630