ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 10 10 323 323 2 2 335 335
พืชศาสตร์ 1 1 96 96 97 97
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 96 96 96 96
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 4 4 76 76 80 80
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 4 4 4
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 76 76 76 76
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 80 80 80 80
สัตวศาสตร์และประมง 3 3 38 38 41 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 3 3 3
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 34 34 34 34
อุตสาหกรรมเกษตร 2 2 33 33 2 2 37 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 33 33 33 33
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 10 10 323 323 2 2 335 335