ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 952 48 44 1,044 952 48 44 1,044
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 35 35 35 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 27 27 27 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 431 22 44 497 431 22 44 497
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 241 22 44 307 241 22 44 307
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 82 82 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 108 108 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 254 26 280 254 26 280
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 254 26 280 254 26 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 232 232 232 232
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 42 42 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 190 190 190 190
รวมทั้งหมด 952 48 44 1,044 952 48 44 1,044