ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 234 46 280 3,093 357 25 3,475 12 12 13 37 3,339 369 84 3,792
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 512 512 512 512
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 151 151 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 95 95 95 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 138 138 138 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 128 128 128 128
วิศวกรรมเครื่องกล 53 53 597 93 690 6 5 1 12 656 98 1 755
ปวส.ช่างยนต์ 53 53 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 122 122 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 146 146 146 146
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 4 6 2 4 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 327 89 416 327 89 416
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 5 1 12 6 5 1 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 127 127 877 132 25 1,034 6 7 12 25 1,010 139 37 1,186
ปวส.ไฟฟ้า 68 68 68 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 59 59 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 437 31 25 493 437 31 25 493
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 288 77 365 288 77 365
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 14 82 68 14 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 84 84 84 84
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 7 12 25 6 7 12 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 394 61 455 394 61 455
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 270 61 331 270 61 331
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 124 124 124 124
วิศวกรรมอุตสาหการ 54 46 100 713 71 784 767 71 46 884
ปวส.ช่างกลโรงงาน 42 42 42 42
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 46 46 46 46
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 259 28 287 259 28 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 454 43 497 454 43 497
รวมทั้งหมด 234 46 280 3,093 357 25 3,475 12 12 13 37 3,339 369 84 3,792