ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 922 48 42 1,012 922 48 42 1,012
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 35 35 35 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 27 27 27 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 420 22 42 484 420 22 42 484
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 235 22 42 299 235 22 42 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 77 77 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 108 108 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 246 26 272 246 26 272
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 246 26 272 246 26 272
วิศวกรรมอุตสาหการ 221 221 221 221
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 42 42 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 179 179 179 179
รวมทั้งหมด 922 48 42 1,012 922 48 42 1,012