ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 44 44 99 99 143 143
วิศวกรรมเครื่องกล 31 31 54 54 85 85
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 31 31
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 7 7 7 7
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 47 47 47 47
วิศวกรรมไฟฟ้า 13 13 45 45 58 58
ปวส.ไฟฟ้า 13 13 13 13
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 44 44 44 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 44 44 99 99 143 143