ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 216 42 258 2,939 342 24 3,305 12 9 12 33 3,167 351 78 3,596
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 480 480 480 480
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 138 138 138 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 130 130 130 130
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 86 86 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 126 126 126 126
วิศวกรรมเครื่องกล 49 49 568 92 660 6 4 1 11 623 96 1 720
ปวส.ช่างยนต์ 49 49 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 113 113 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 314 88 402 314 88 402
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 4 6 2 4 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 139 139 139 139
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 4 1 11 6 4 1 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 119 119 832 125 24 981 6 5 11 22 957 130 35 1,122
ปวส.ไฟฟ้า 66 66 66 66
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 53 53 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 417 27 24 468 417 27 24 468
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 266 75 341 266 75 341
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 67 13 80 67 13 80
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 82 82 82 82
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 5 11 22 6 5 11 22
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 381 59 440 381 59 440
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 114 114 114 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 267 59 326 267 59 326
วิศวกรรมอุตสาหการ 48 42 90 678 66 744 726 66 42 834
ปวส.ช่างโลหะ 11 11 11 11
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 42 42 42 42
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 37 37
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 432 40 472 432 40 472
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 246 26 272 246 26 272
รวมทั้งหมด 216 42 258 2,939 342 24 3,305 12 9 12 33 3,167 351 78 3,596