ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 216 42 258 2,939 342 24 3,305 12 9 12 33 3,167 351 78 3,596
วิศวกรรมเครื่องกล 49 49 568 92 660 6 4 1 11 623 96 1 720
ปวส.ช่างยนต์ 49 49 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 113 113 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 139 139 139 139
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 4 6 2 4 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 314 88 402 314 88 402
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 4 1 11 6 4 1 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 119 119 1,048 125 24 1,197 6 5 11 22 1,173 130 35 1,338
ปวส.ไฟฟ้า 66 66 66 66
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 53 53 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 82 82 82 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 86 86 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 130 130 130 130
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 266 75 341 266 75 341
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 417 27 24 468 417 27 24 468
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 67 13 80 67 13 80
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 5 11 22 6 5 11 22
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 519 59 578 519 59 578
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 138 138 138 138
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 114 114 114 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 267 59 326 267 59 326
วิศวกรรมอุตสาหการ 48 42 90 804 66 870 852 66 42 960
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 37 37
ปวส.ช่างโลหะ 11 11 11 11
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 42 42 42 42
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 126 126 126 126
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 246 26 272 246 26 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 432 40 472 432 40 472
รวมทั้งหมด 216 42 258 2,939 342 24 3,305 12 9 12 33 3,167 351 78 3,596