ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,006 1,006 1,006 1,006
บริหารธุรกิจ 412 412 412 412
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 277 277 277 277
บธ.บ.การจัดการ 35 35 35 35
บธ.บ.การตลาด 35 35 35 35
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 65 65 65 65
บัญชี 412 412 412 412
บช.บ.การบัญชี 412 412 412 412
ศิลปศาสตร์ 182 182 182 182
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 25 25 25 25
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 123 123 123 123
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 34 34 34 34
รวมทั้งหมด 1,006 1,006 1,006 1,006