ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมทั้งหมด
ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 220 1 221 3,209 131 24 3,364 13 1 21 35 3,442 132 46 3,620
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 488 488 488 488
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 126 126 126 126
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 89 89 89 89
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 137 137 137 137
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 136 136 136 136
วิศวกรรมเครื่องกล 67 67 623 43 666 6 1 5 12 696 44 5 745
ปวส.ช่างยนต์ 67 67 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 115 115 115 115
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 298 43 341 298 43 341
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 210 210 210 210
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 1 5 12 6 1 5 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 121 121 942 35 24 1,001 7 16 23 1,070 35 40 1,145
ปวส.ไฟฟ้า 73 73 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 48 48 48 48
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 509 8 24 541 509 8 24 541
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 284 24 308 284 24 308
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 8 3 11 8 3 11
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 141 141 141 141
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 7 16 23 7 16 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 413 26 439 413 26 439
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 117 117 117 117
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 296 26 322 296 26 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 32 1 33 743 27 770 775 27 1 803
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ปวส.ช่างกลโรงงาน 32 32 32 32
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 500 19 519 500 19 519
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 243 8 251 243 8 251
รวมทั้งหมด 220 1 221 3,209 131 24 3,364 13 1 21 35 3,442 132 46 3,620