จำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษาข้อมูลล่าสุดวันที่ 2 มิถุนายน 2560