จำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษาข้อมูลล่าสุดวันที่ 15 กันยายน 2563